RG.6220.13.2016                                                                       Ujazd, dnia 28 grudnia 2016 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.13.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2016 r. na wniosek Pani Heleny Zając – pełnomocnika Gminy Ujazd wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Ochrona i odtworzenie stawu wiejskiego w celu odtworzenia naturalnego krajobrazu w Starym Ujeździe realizowanego w ramach projektu Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Ujazd”.

 

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.                                                                                        

Okres publikacji: od 28-12-2016 r.  do 11-01-2017 r.  

 

                                              

                                                                                              Burmistrz Ujazdu

                                                                                              (-) Tadeusz Kauch