RG.6220.10.2016                                                                     Ujazd, dnia 2 stycznia 2017 r. 

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa hali produkcyjnej Mubea 2 zlokalizowanej na terenie działek 29/27, 1/10, 29/28 obręb Zimna Wódka oraz 264/3, 265/3, 266/16 obręb Olszowa w Gminie Ujazd”, że:

- uzyskano opinie od organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu,w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko:

  • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4241.446.2016.MSe z dnia 08.12.2016 roku, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „Przebudowie hali produkcyjnej Mubea 2 zlokalizowanej na terenie działek 29/27, 1/10, 29/28 obręb Zimna Wódka oraz 264/3, 265/3, 266/16 obręb Olszowa w Gminie Ujazd”- nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  • pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.4315.1.57.2016.AS z dnia 19.12.2016r. roku, w którym wyraził opinię - o potrzebie nałożenia na inwestora – firmę MUBEA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o. ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań, obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa hali produkcyjnej Mubea 2 zlokalizowanej na terenie działek 29/27, 1/10, 29/28 obręb Zimna Wódka oraz 264/3, 265/3, 266/16 obręb Olszowa w Gminie Ujazd”- sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ;

- po uzyskaniu w/w opinii od organów współuczestniczących w postępowaniu, Burmistrz Ujazdu jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, postanowieniem nr RG.6220.10.2016 z dnia 02.01.2017r., na które nie przysługuje zażalenie, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).

                                                                                                         

                                                                                              Z up. Burmistrza Ujazdu

                                                                                              (-) Monika Jastrzembska