RG.6220.15.2016                                                                       Ujazd, dnia 11 stycznia 2017 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.15.2016 z dnia 11 stycznia 2017 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2017 r. na wniosek Pana Rajmunda Adamietz PPHU „Adamietz” ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowej oraz przebudowa pomieszczeń socjalno-biurowych” zlokalizowanej w Olszowej przy ul. Niemieckiej.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.                                                                                         

Okres publikacji: od 11-01-2017 r.  do 25-01-2017 r.  

 

                                            

                                                                                              Burmistrz Ujazdu

                                                                                              (-) Tadeusz Kauch