RG.6220.14.2016                                                                Ujazd, dnia 13 stycznia 2017 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.14.2016 z dnia 13 stycznia 2017 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),  

zawiadamia, że w dniu 13 stycznia 2017r. na wniosek Pani Ireny Dylla z dnia 09.11.2016 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie dot. wydania decyzji środowiskowej pn.: „Rozbudowa istniejącej powierzchni usługowej w Ujeździe przy ul. Traugutta 57a”.   

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.                                                                                            

Okres publikacji: od 13-01-2017 r.  do 27-01-2017 r.  

 

                                           

                                                                                                         Burmistrz Ujazdu

                                                                                              (-) Tadeusz Kauch