RG.6220.16.2016                                                                     Ujazd, dnia 19 stycznia 2017 r. 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części hali z funkcji produkcyjno-magazynowej na lakiernię, zawartą w osiach A-C/5-15, w realizowanej hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na trenie działek 266/17, 266/18, 266/22, obręb Olszowa oraz 1/8, 1/9, 3/11, 3/12, 3/13, obręb Zimna Wódka w gminie Ujazd ”, że:

- uzyskano opinie od organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko:

  • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4241.439.2016.ES z dnia 03.01.2017 roku, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „zmianie sposobu użytkowania części hali z funkcji produkcyjno-magazynowej na lakiernię, zawartą w osiach A-C/5-15, w realizowanej hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na trenie działek 266/17, 266/18, 266/22, obręb Olszowa oraz 1/8, 1/9, 3/11, 3/12, 3/13, obręb Zimna Wódka w gminie Ujazd - nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  • pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.4315.1.59.2016.AS z dnia 11.01.2017r. roku, w którym wyraził opinię o potrzebie nałożenia na inwestora – firmę IFA Powertrain Polska Sp. z o.o. ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ust.1 cytowanej ustawy OOŚ ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej oraz analizy możliwych konfliktów społecznych związanych
    z planowanym przedsięwzięciem;

- po uzyskaniu w/w opinii od organów współuczestniczących w postępowaniu, Burmistrz Ujazdu jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, postanowieniem nr RG.6220.16.2016 z dnia 19.01.2017r., na które nie przysługuje zażalenie, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).

                                                                                                            Z up. Burmistrza Ujazdu

                                                                                                            (-) Monika Jastrzembska