ZARZĄDZENIE  NR  0050. 182.2017

BURMISTRZA UJAZDU

z dnia      24 stycznia 2017r.

 

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości  Zimna Wódka .

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o   samorządzie   gminnym

/Dz. U. z 2016r. poz. 446 / i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. z 2016 poz. 2147/,  zarządzam , co następuje :

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową

o numerze ewidencyjnym  662/1, o pow. 0,0559 ha ,k.m 3, Kw nr OP1S/00040060/8, jedn. rej. G.493.  przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w Zimnej Wódce przy ul. Gajowej , zabudowaną budynkiem gospodarczym starej stodoły . Budynek stodoły jest w bardzo złym sanie technicznym , przeznaczony jest do rozbiórki .

 

W/w nieruchomość nie jest obciążona prawem użytkowania wieczystego, służebności ,  żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi , nie stanowi przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy skutkiem , której byłoby korzystanie z nieruchomości  przez inne osoby  oraz nie jest zadłużona i nie posiada żadnych zaległości finansowych.  Stanowi własność Gminy Ujazd , posiada   urządzoną  księgę wieczystą . 

§2

Sprzedaż  nastąpi w trybie  art. 37 ust. 1  ustawy o  gospodarce  nieruchomościami  z dnia  21 sierpnia  1997r. /Dz. z 2016 poz. 2147/ na warunkach  określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U z 2014r. poz. 1490 / .

§3

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów wsi Zimna Wódka , uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Ujeździe Nr XXIII/101/04 z dnia 06.07.2004r.ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 60, poz. 1656, z dnia 08.09.2004r obowiązującą od dnia 23.09.2004r.  działka nr 662/1  położona jest na terenie oznaczonym symbolem: ”MN” – tereny  zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami budowlanymi . 

§ 4

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej  załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości  poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl,  w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na  okres 21 dni .

 

§ 5

Osoby, którym w odniesieniu  do nieruchomości, wymienione  w wykazie,   służy  roszczenie w ich nabyciu  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                             Burmistrz Ujazdu

                                                                                                                                             Tadeusz Kauch

DOCXwykaz dz. 6621.docx