RG.6220.10.2016                                                                       Ujazd, dnia 25 stycznia 2017 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.10.2016 z dnia 25 stycznia 2017 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 25 stycznia 2017 r. na wniosek Pana Adama Wiesner – pełnomocnika firmy MUBEA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o. ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań  wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa hali produkcyjnej Mubea 2 zlokalizowanej na terenie działek 29/27, 1/10, 29/28 obręb Zimna Wódka oraz 264/3, 265/3, 266/16 obręb Olszowa w Gminie Ujazd”.

 

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.

                                                                                              

Okres publikacji: od 25-01-2017 r.  do 08-02-2017 r.  

                                              

                                                                                                                                   Burmistrz Ujazdu

                                                                                                                                (-) Tadeusz Kauch