RG.6220.16.2016                                                                        Ujazd, dnia 10 luty 2017 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.16.2016 z dnia 10 lutego 2017 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 10 lutego 2017 r. na wniosek Pani Magdaleny Pomierskiej- pełnomocnika IFA Powertrain Polska Sp. z o.o wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Zmiana sposobu użytkowania części hali z funkcji produkcyjno-magazynowej na lakiernię, zawartą w osiach A-C/5-15, w realizowanej hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na trenie działek 266/17, 266/18, 266/22, obręb Olszowa oraz 1/8, 1/9, 3/11, 3/12, 3/13, obręb Zimna Wódka w gminie Ujazd ”

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.                                                                                        

Okres publikacji: od 10-02-2017 r.  do 24-02-2017 r.  

 

                                              

                                                                                             Burmistrz Ujazdu

                                                                                               (-) Tadeusz Kauch