RG.6220.4.2017                                                                                Ujazd,  dnia 23 marzec 2017r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 61 § 4 KPA (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani Magdaleny Pomierskiej pełnomocnika  IFA Powertrain Polska Sp. z o.o.  zostało

wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na terenie działek: 266/17, 266/18, 266/22 obręb Olszowa, działki 1/8, 1/9, 3/11, 3/12, 3/13, 3/15, 5/6, 6/4, 9/9 obręb Zimna Wódka, w gminie Ujazd”.

 

Zgodnie z art. 73 KPA strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenia pisma pod dotychczasowy adresem ma skutek prawny.

            Zgodnie art. 40  § 4 KPA Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w RP lub innym  państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w RP  i nie działa za pośrednictwem konsula RP, jest obowiązana wskazać w RP pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 40  § 5 KPA w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się
w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

 

 

                                                                       Z up. Burmistrza Ujazdu

                                                                      (-) Monika Jastrzembska

 

           

Otrzymują za doręczeniem pocztowym:

  1. Magdalena Pomierska  pełnomocnik IFA Powertrain Polska Sp. z o.o.

      ul. Dobra 26, 60-595 Poznań  

  1. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. akcyjna
  2. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu
  3. Gmina Ujazd
  4. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
  5. Tadwil Invest VII Sp. z o.o. Sp. komandytowo-akcyjna
  6. A.a.

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości:

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.

3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Olszowa i wsi Zimna Wódka