RG.6220.2.2017                                                                       Ujazd, dnia 11 kwietnia  2017 r. 

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjnego, budynku magazynowego, budynku biurowo-socjalnego, parkingu dla samochodów osobowych i zjazdu z drogi publicznej oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Olszowa”, że:

- uzyskano opinie od organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko:

  • pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach OpolskichNr NZ.4315.1.3.2017.AS z dnia 21.03.2017r. roku, w którym wyraził opinię o potrzebie nałożenia na inwestora – firmę SOTRAB Bartosz Berlak ul. Hodowlana 1, Olszowa,47-143 Ujazd, obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ust.1 cytowanej ustawy OOŚ;
  • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4241.94.2017.MSe.2 z dnia 04.04.2017 roku, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa budynku produkcyjnego, budynku magazynowego, budynku biurowo-socjalnego, parkingu na samochody osobowe, zjazdu z drogi publicznej oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Olszowa”- nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- po uzyskaniu w/w opinii od organów współuczestniczących w postępowaniu, Burmistrz Ujazdu jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, postanowieniemnr RG.6220.2.2017 z dnia 11.04.2017r., na które nie przysługuje zażalenie, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).

                                                                                                          Z up. Burmistrza                                                                                                                                                                                       (-) Monika Jastrzembska