RG.6220.3.2017                                                                        Ujazd, dnia 27 kwietnia 2017 r. 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centrum Logistycznego „ProLogis Ujazd” w rejonie wsi Sieroniowice i Zimna Wódka na działkach o nr ewidencyjnych: 615, 489/2, 1005, 44/3, 1007, 90/4, 98/2, 99/7, 102/7, 105/8”, że:

- uzyskano opinie od organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko:

  • pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.4315.1.5.2017.AS z dnia 07.04.2017r. roku, w którym wyraził opinię o możliwości nie nakładania na inwestora – firmę Prologis Poland LXI Sp. z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia;
  • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4241.114.2017.MSe z dnia 12 kwietnia 2017 roku, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. "Budowie Centrum Logistycznego "Prologis Ujazd" w rejonie wsi Sieroniowice i Zimna Wódka na działkach o nr: 615, 489/2, 1005, 44/3, 1007, 90/4, 98/2, 99/7, 102/7, 105/8" - nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- po uzyskaniu w/w opinii od organów współuczestniczących w postępowaniu, Burmistrz Ujazdu jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, postanowieniem nr RG.6220.3.2017 z dnia 27.04.2017r., na które nie przysługuje zażalenie, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).

                                                                                                         

                                                                                                Z up. Burmistrza

                                                                                                (-) Monika Jastrzembska