RG.6220.4.2017                                                                          Ujazd, dnia 9 maja 2017 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2017 z dnia 9 maja  2017 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 9  maja 2017 r. na wniosek Pani Magdaleny Pomierskiej- pełnomocnik IFA Powertrain Polska Sp. z o.o  wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na terenie działek: 266/17, 266/18, 266/22 obręb Olszowa, działki 1/8, 1/9, 3/11, 3/12, 3/13, 3/15, 5/6, 6/4, 9/9 obręb Zimna Wódka, w gminie Ujazd”;

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.                                                                                        

Okres publikacji: od 09-05-2017 r.  do 23-05-2017 r.  

 

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                                          (-) Tadeusz Kauch