WYKAZ  UWAG WNIESIONYCH DO PONOWNIE PO RAZ DRUGI  WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

 MIEJSCOWEGO PLANU  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ WSI SIERONIOWCE

wraz z ROZSTRZYGNIĘCIEM ORGANU SPORZĄDZAJĄCEGO PLAN MIEJSCOWY W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG

            Ww. projekt zmiany planu miejscowego był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od  10 lutego   2017 r.  do 10 marca  2017 r.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbyła się w Świetlicy Wiejskiej we wsi Sieroniowice   w dniu 2 marca  2017 r., termin składania uwag został określony do dnia  7 kwietnia   2017 r. 

 

DOCSIERONIOWICE_UWAGI II tabela.doc