RG.6220.2.2017                                                                          Ujazd, dnia 19 maj 2017 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2017 z dnia 19 maj 2017 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 19 maja 2017 r. na wniosek Pana  Roberta Respondek pełnomocnika  SOTRAB Bartosz Berlak wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjnego, budynku magazynowego, budynku biurowo-socjalnego, parkingu dla samochodów osobowych i zjazdu z drogi publicznej oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Olszowa”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.                                                                                             

Okres publikacji: od 19-05-2017 r.  do 02-06-2017 r.  

 

Burmistrz Ujazdu

(-) Tadeusz Kauch