RG.6220.3.2017                                                                                                                            Ujazd, dnia 5 czerwca 2017 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.3.2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 5 czerwca 2017 r. na wniosek Pani Joanny Atamaniuk- pełnomocnika  Prologis Poland LXI Sp. z o.o. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centrum Logistycznego „ProLogis Ujazd” w rejonie wsi Sieroniowice i Zimna Wódka na działkach o nr ewidencyjnych: 615, 489/2, 1005, 44/3, 1007, 90/4, 98/2, 99/7, 102/7, 105/8”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.

                                                                                              

Okres publikacji: od 05-06-2017 r.  do 20-06-2017 r.  

 

 

Burmistrz Ujazdu

(-) Tadeusz Kauch