RG.6220.5.2017                                                                             Ujazd, dnia 19 czerwca 2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 61 § 4 KPA (t.j.  Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam,  że na wniosek Pani Elżbiety Mikuła pełnomocnika GUSTAV WOLF Polska Sp. z o.o. (uzupełniony w dniu 13.06.2017r.) zostało

wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu obróbki drutu  na terenie Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefa Gliwicka, Kompleks Ujazd C i D”.

 

Zgodnie z art. 73 KPA strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenia pisma pod dotychczasowy adresem ma skutek prawny.

            Zgodnie z art. 40  § 4 KPA Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w RP lub innym  państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w RP  i nie działa za pośrednictwem konsula RP, jest obowiązana wskazać w RP pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 40  § 5 KPA w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

 

                                                           Burmistrz Ujazdu

                                                           (-) Tadeusz Kauch

  

   Otrzymują za doręczeniem pocztowym:

 1. Elżbieta Mikuła – pełnomocnik GUSTAV WOLF Polska Sp. z o.o.

ul. Filtrowa 26, 97-300 Piatrków Trybunalski

 1. TRU-FLEX Sp. z o.o.
 2. BITO TECHNIKA MAGAZYNOWA Sp. z o.o.
 3. Gmina Ujazd
 4. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 5. Kauder Waldemar
 6. Jendrzejek Roman
 7. A.a.

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości:

 1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl
 2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.
 3. Miejsce realizacji inwestycji – sołtys wsi Zimna Wódka