Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

Spotkania uwzględniają informację o nadchodzących naborach wniosków, które ruszają już od 14.08.2017r:

  1. Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
  2. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
  3. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowisk i zmian klimatycznych, także z wykorzystywaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach przedsięwzięcia III
  4. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowisk i zmian klimatycznych, także z wykorzystywaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach przedsięwzięcia IV
  5. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Spotkania odbędą się w dziesięciu gminach objętych wsparciem w ramach LSR, w terminach zgodnie z załączonym harmonogramem.

Więcej informacji na stronie internetowej: annaland.pl lub Facebooku.

Ponadto w celu pomiaru poziomu zainteresowania dofinansowaniem za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina św. Anny w ramach nadchodzących naborów pragniemy zachęcić Państwa do wypełniania elektronicznej fiszki projektowej.

Formularz fiszki ma służyć do przedstawienia planowanej do realizacji operacji w ramach nadchodzących naborów na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Informacje uzyskane w ramach badania będą bardzo pomocne do oszacowania przewidywanej ilości złożonych wniosków w ramach przyszłych naborów.

Uprzejmie informujemy, że uzyskane informacje nie będą publikowane i służyć będą wyłącznie do użytku Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

Swoje projekty mogą zgłaszać: JST; instytucje kultury dla której organizatorem jest JST; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; organizacje pozarządowe; osoby fizyczne. Projekty muszą dotyczyć realizacji zadań na terenie objętym LSR.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKf4iNJuj2rVAaja0O3R-vKWUecYSW4SiTTWM9B05tTStoUw/viewform

Termin składania fiszek: 04.08.2017r.

 

PDFHarmonogram spotkań informacyjno-konsultacyjnych.pdf