WYKAZ  UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO PONOWNIE PO RAZ TRZECI  DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ WSI SIERONIOWCE wraz z ROZSTRZYGNIĘCIEM ORGANU SPORZĄDZAJĄCEGO PLAN MIEJSCOWY W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG

            Ww. projekt y planu miejscowego był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od  29 maja   2017 r.  do 28 czerwca  2017 r.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbyła się w Świetlicy Wiejskiej we wsi Sieroniowice   w dniu 26 czerwca   2017 r.,  termin składania uwag został określony na  dzień   12 lipca   2017 r. 

 

DOCSIERONIOWICE_UWAGI III a - tabela.doc