OGŁOSZENIE BURMISTRZA  UJAZDU

o ponownym czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu

 „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego

część wsi Sieroniowice”  oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
 na środowisko

 

                Na podstawie  art. 17  pkt 9, 11 i 12, art. 19 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 )  oraz art. 54 ust. 1,2 i 3, w związku  z art. 29 i 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko   ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. ),  a także uchwały  Nr XLII.243.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia   26 czerwca  2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice”

zawiadamiam  

 

1) o ponownym czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie niezbędnym dla dokonania zmian w wyniku uwzględnienia uwag wniesionych do projektu planu w czasie ponownego trzeciego wyłożenia plan do publicznego wglądu. Ponowne czwarte wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu odbędzie się w dniach od 30 sierpnia 2017 r. do 27 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe,  przy ul. Sławięcickiej 19, w biurze nr 11, w dni robocze  w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w części projektu planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 września 2017 r. w siedzibie Świetlicy Wiejskiej w Sieroniowicach o godzinie 17.00 .

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w części projektu planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ujazdu, z podaniem  imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  11 października 2017  r. włącznie.

Pisma należy kierować na adres: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19,  47-143 Ujazd, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mailowy: umig@ujazd.pl lub elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

2)  jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 54 1, 2 i 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. ), w związku z  prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice, w miejscu i czasie wyłożenia części ww. projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy: tekstem i rysunkiem projektu planu,  prognozą oddziaływania na środowisko tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko części ww. projektu planu miejscowego, mogą składać uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Ujazdu  na adres Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19 47-143 Ujazd, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy umig@ujazd.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2017 r. włącznie.

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do części projektu planu oraz wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Ujazdu w terminie 21 dni od upływu terminu ich składania.  Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

 

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                                          (-) Tadeusz Kauch