INFORMACJA

o uzyskanym dofinansowaniu w 2017 roku

 

W 2017 roku Gmina Ujazd złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego – VIII nabór.

 

Dnia 10 sierpnia 2017 roku podpisano umowę dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a gminą Ujazd na dofinansowanie zadania pn.: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd – VIII nabór".

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

- do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 6.988,89 zł

- do 35% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:  4.892,23 zł

- nie mniej niż 15% udział środków własnych Dotowanych – 2.096,67 zł

 

 

                                                           Burmistrz Ujazdu

                                                         (-) Tadeusz Kauch