RG.6220.5.2017                                                                         Ujazd, dnia 13 września 2017 r.

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.5.2017 z dnia 13 września 2017 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

zawiadamia, że w dniu 13 września 2017 r. na wniosek Pani Elżbiety Mikuła – pełnomocnika GUSTAV WOLF Polska Sp. z o.o. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu obróbki drutu  na terenie Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefa Gliwicka, Kompleks Ujazd C i D”

 

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.

                                                                                              

Okres publikacji: od 13-09-2017 r.  do 28-09-2017 r.  

 

                                                                                            

                                                                                                          Z up. Burmistrza

                                                                                                          (-) Monika Jastrzembska