Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Strzelcach Opolskich

W minionym czasie odnotowano na terenie powiatu strzeleckiego kilka pożarów stert i stogów. Kilkakrotnie podczas tych zdarzeń stwierdzono utrudnienia w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych. Utrudnienia te związane były z niezgodną z wymogami przeciwpożarowymi lokalizacją tych obiektów.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się z prośbą o przekazanie rolnikom prowadzącym gospodarstwa rolne na terenie Waszej gminy informacji, że usytuowanie i utrzymywanie stert, stogów i brogów powinno być zgodne z wymogami zapisów § 42 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719):

 1. Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.
 2. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
 • od budynków wykonanych z materiałów:
  - palnych - 30 m,
  - niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;
 • od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;
 • od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;
 • od urządzeń i przewodó linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;
 • od lasów i terenów zalesionych - 100 m;
 • między stertami, stogami i brogami stanowiącymi strefy pożarowe - 30 m.
 1. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.
 2. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Zasady odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tych zapisów prawa reguluje kodeks wykroczeń.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Stefan Szłapa