INFORMACJA
 
            W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Ujazd do zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd” polegającym na demontażu, załadunku, transporcie, rozładunku i utylizacji wyrobów zawierających azbest, dofinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu proszę o zgłoszenie się właścicieli posesji, na których znajduje się azbest, którzy nie zgłosili do tej pory posiadania wyrobów zawierających azbest w Urzędzie Miejskim w Ujeździe
w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej ul. Sławięcicka 19, pokój nr 11 w godz. 800-1500  w celu wypełnienia „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.
            Zgłoszenie posiadania wyrobów posiadających azbest w roku 2013 uprawnia wszystkich do ubiegania się o dofinansowanie związane z demontażem, transportem i utylizacją azbestu w 2014 roku.
 
 
Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch