RPO+OPO+EFRR.jpeg

 

W dniu 31.05.2017 r. Gmina Ujazd podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Odprowadzanie wód burzowych w SAG Olszowa i Zimna Wódka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi priorytetowej II – Konkurencyjna gospodarka, Działania 2.2 – Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki, Poddziałania 2.2.1 – Przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Ogólna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 9.755.277,82 zł.

Dofinansowanie na realizację projektu stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Przedmiotem projektu jest przygotowanie terenu inwestycyjnego, położonego w Stefie Aktywności Gospodarczej Olszowa i Zimna Wódka, poprzez budowę systemu odprowadzania wód deszczowych. Powyższe znalazło odzwierciedlenie we wskaźniku produktu „Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych” o wartości 47,91 ha. Prace budowlane obejmują następujące działania:

-rozbudowę zbiorników retencyjno-chłonnych nr 3 (obecna pojemność retencyjna: 1602,0m3; pojemność po rozbudowie: 4786,71m3), nr 4 (obecna pojemność retencyjna: 1743,48m3, pojemność po rozbudowie: 12238,09 m3) oraz „Rondo” (obecna pojemność retencyjna: 1884,3m3, pojemność po rozbudowie: 5881,99 m3) wraz z budową nowego zbiornika „Autostrada”;
-wykonanie sieci kanalizacji deszczowej- długość sieci wyniesie 2670 mb i w większości (1863 mb) będzie miała charakter grawitacyjny. Powstaną również dwa rurociągi tłoczne (każdy po 403,5 mb), zasilane z powstałej w ramach projektu pompowni.

W ramach projektu przewidziano wykonanie przyłącza energetycznego, w celu zasilania urządzeń pompowni. Obecnie, teren inwestycyjny posiada dostęp do instalacji energetycznej, sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Uzbrojony jest w drogi, które łączą go ze znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie autostrada A4. Planowany do budowy w ramach projektu system odprowadzania wód opadowych, uzupełni istniejące uzbrojenie terenu inwestycyjnego, pozwalając tym samym na stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej. Kosztem projektu jest też opracowanie SWI, promocja i nadzory- inwestorski i autorski.

Głównym celem projektu jest zapewnienie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP, poprzez zwiększenie atrakcyjności terenu inwestycyjnego położonego w Strefie Aktywności Gospodarczej Olszowa i Zimna Wódka. Niniejszy cel główny zostanie zrealizowany w efekcie osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

1) kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gminie Ujazd, poprzez wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;

2) zwiększenie liczby inwestycji przedsiębiorstw z sektora MŚP, lokowanych na uzbrajanym terenie inwestycyjnym- przedmiotowy cel znajduje odzwierciedlenie we wskaźnikach rezultatu „Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych”, o wartości 2 szt. i „Liczba MŚP zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych” o wartości 2 szt.;

3) zwiększenie stopnia wykorzystania przez MŚP uzbrajanego terenu inwestycyjnego – przedmiotowy cel znajduje odzwierciedlenie we wskaźnikach rezultatu: „Powierzchnia wykorzystanych przez MŚP przygotowanych terenów inwestycyjnych” i „Stopień wykorzystania przez MŚP przygotowanych terenów inwestycyjnych” o wartości 6,26%. Powyższe wskaźniki osiągnięte zostaną w rok po zakończeniu finansowej realizacji przedmiotowego projektu. W okresie trwałości projektu, podejmowane będą działania, mające zachęcić kolejnych przedsiębiorców z sektora MŚP do lokowania swoich inwestycji na uzbrojonym w ramach projektu terenie inwestycyjnym. Działania te prowadzić będą do całkowitego wykorzystania uzbrojonego terenu inwestycyjnego przez przedsiębiorców, najpóźniej do dnia zakończenia okresu kwalifikowalności RPO WO 2014-2020.

4) poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy, dzięki stworzeniu nowych miejsc pracy w MŚP lokujących swoje inwestycje na uzbrojonym terenie- przedmiotowy cel znajduje odzwierciedlenie we wskaźniku rezultatu „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach”, o wartości docelowej 30 EPC, w tym kobiety 10 EPC i mężczyźni 20 EPC.