RG.6220.9.2017                                                                                                                    Ujazd, dnia 4 stycznia 2018 r. 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu BITO Technika Magazynowa Sp. z o.o. na terenie Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefy Ujazd na działkach o numerach: 29/31, 29/32, 29/22, 29/20, 28/9, 26/20, 26/21, 28/10”, że:

- uzyskano opinie od organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko:

  • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4241.308.2017.EB z dnia 18 grudnia 2017 roku, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. cyt. ”Budowa zakładu BITO Technika Magazynowa Sp. z o.o. na terenie Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefy Ujazd na działkach o numerach: 29/31, 29/32, 29/22, 29/20, 28/9, 26/20, 26/21, 28/10”- nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  • pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.4315.1.31.2017.AS z dnia 18.12.2017r. roku, w którym wyraził opinię o potrzebie nałożenia na inwestora – firmę BITO Technika Magazynowa SP. z o.o. ul. Powstańców Śląskich nr 2-4, lok. XI piętro, 53-333 Wrocław,  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ust.1 cytowanej ustawy OOŚ;

- po uzyskaniu w/w opinii od organów współuczestniczących w postępowaniu, Burmistrz Ujazdu jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, postanowieniem nr RG.6220.9.2017 z dnia 04.01.2018r., na które nie przysługuje zażalenie, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).

                                                                                             

                                                                                                          Z up. Burmistrza Ujazdu

                                                                                                          (-) Monika Jastrzembska