Ujazd, 04.01.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ujeździe uchwały nr XXXVI.216.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia  20 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice. Obszar objęty zmianą planu stanowią działki o nr ewid. 26/4, 26/5 i 28/6 obręb Zimna Wódka.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, w terminie do dnia do dnia 29 stycznia 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                                                                                           Burmistrz Ujazdu

                                                                                                                                          (-) Tadeusz Kauch