OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA UJAZDU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIX.104.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd

 zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r.  we wszystkie dni robocze oraz w soboty w dniach : 24 lutego i 3, 10 marca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pokój nr 11, w godzinach pracy urzędu, w soboty w godzinach od 8.30 do 12.30 w Sali Narad.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 marca 2018 r. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Ujeździe o godzinie 1600.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ujazdu, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2018 r.

Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na wyłożenie w/w projektu planu na postawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) można składać uwagi i wnioski do projektu planu w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 w/w ustawy uwagi i wnioski należy składać na zasadach określonych w art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ujazdu.

Uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Ujazdu, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2018 r.

 

                                                                                              Burmistrz Ujazdu

                                                                                              Tadeusz Kauch