RG.6235.1.2018                                                                                Ujazd, dnia 5 marca 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ujazdu o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd

 

            Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił w roku 2018 konkursowy nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na trenie województwa opolskiego.

            W związku z powyższym Gmina Ujazd planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji. Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 85 % kosztów w/w zakresu. Pozostałe 15% kosztów w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której zebrany zostanie azbest.

Mając powyższe na uwadze Gmina Ujazd ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu, zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie od dnia 5 marca 2018 roku do 28 marca 2018 roku (wniosek do pobrania na stronie internetowej www.ujazd.pl w zakładce „azbest”, wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Ujeździe pokój nr 11) tel. kontaktowy: 077-404 87 54.

Wnioski wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie należy składać w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, w pok. nr 11. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Jeżeli Państwo nie posiadają wyrobów zawierających azbest, prosimy o wypełnienie Informacji o wyrobach zawierających azbest (do pobrania na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl w zakładce Jak załatwić sprawę – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska […] lub bezpośrednio w tut. Urzędzie w pokój nr 11) i złożenie jej w Urzędzie Miejskim w Ujeździe pok. 11.

Burmistrz Ujazdu

(-) Tadeusz Kauch

DOCWNIOSEK o udzielenie dotacji w 2018 r.doc
PDFWzór Pełnomocnictwo.pdf
PDFDruk- zgloszenie-robot-nie-wymagajacych-pozwolenia-na-budowe.pdf
PDFDruk-oswiadczenie-o-posiadanym-prawie-do-dysponowania-nieruchomoscia-na-cele-budowlane.pdf
PDFDruk o wydanie zaświadczenia do Starostwa Powiatowego.pdf