Ujazd, dnia 30 kwietnia 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA UJAZDU

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVI.216.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice, Rada Miejska w Ujeździe

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od 08 maja 2018 r. do 29 maja 2018 r., we wszystkie dni robocze oraz w soboty i niedziele (12-13 maja, 19-20 maja oraz 26-27 maja) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pokój nr 11 – w godzinach pracy Urzędu, Sala Narad - soboty i niedziele, od 8.30 do 12.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Ujeździe o godzinie 15.00

Zgodnie z art. 17 ust. 11. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ujazdu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2018 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 i art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję, że:

  • możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 11;
  • do ww. dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym;
  • uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Ujazdu w nieprzekraczalnym terminie 
    do dnia 12 czerwca 2018 r.
    ;
  • uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.                                                         

Burmistrz Ujazdu

(-) Tadeusz Kauch