RG.6220.7.2017                                                                             Ujazd,  dnia 9 maja 2018r.

                                                            

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV oraz dwutorowej linii 110 kV długości 1,8 km w m. Olszowa gm. Ujazd”, że:

- uzyskano opinie od organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko:

  • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4241.305.2017.EB z dnia 18 grudnia 2017 roku, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „Budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV oraz dwutorowej linii 110 kV długości 1,8 km w m. Olszowa gm. Ujazd”  - nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  • Pismo Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu Nr NZ.9022.3.35.2017.JG z dnia 21.12.2017 roku, w którym wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia  i wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art.66 ust. 1 cyt. ustawy  o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na  środowisko. Zakres: określenie emisji przewidywanych rodzajów i ilości energii emitowanych do środowiska z uwzględnieniem źródeł wewnętrznych i zewnętrznych dla okresu eksploatacyjnego z uwzględnieniem istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej;

- po uzyskaniu w/w opinii od organów współuczestniczących w postępowaniu, Burmistrz Ujazdu jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, postanowieniem nr RG.6220.7.2017 z dnia 09.05.2018r., na które nie przysługuje zażalenie, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).

                                                                                             

                                                                                                          Z up. Burmistrza Ujazdu

                                                                                                          (-) Monika Jastrzembska