RG.6220.2.2018                                                                          Ujazd, dnia 14 maja 2018 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2018 z dnia 14 maja 2018 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 14 maja 2018 r. na wniosek z dnia 2 marca 2018 r. Pana Michała Zbijowskiego – pełnomocnika Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ATUT” Sp. z o.o. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych i LPG na działce nr 354/1 w Olszowej, gmina Ujazd”.

 

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.                                                                                      

Okres publikacji: od 14-05-2018 r.  do 28-05-2018 r.  

 

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                                          (-) Tadeusz Kauch