RG.6220.4.2018                                                                             Ujazd,  dnia 6 czerwca 2018r.

                                                            

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Podłączenie do eksploatacji Studni nr 1 dla potrzeb zakładu obróbki drutu w miejscowości Zimna Wódka”, że:

- uzyskano opinie od organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko:

  • pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.4315.1.5.2018.AS z dnia 11.05.2018r. roku, w którym wyraził opinię o możliwości nie nakładania na inwestora – firmę Gustaw Wolf Sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 26,
    44-100 Gliwice, obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Podłączenie do eksploatacji Studni nr 1 dla potrzeb zakładu obróbki drutu w miejscowości Zimna Wódka”;
  • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4220.89.2018.MD z dnia 17 maja 2018 roku, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Podłączenie do eksploatacji Studni nr 1 dla potrzeb zakładu obróbki drutu w miejscowości Zimna Wódka”- nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  • pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Nr GL.ZZO.3.435.78.1.2018.DB z dnia 14 maja 2018 roku, w którym stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- po uzyskaniu w/w opinii od organów współuczestniczących w postępowaniu, Burmistrz Ujazdu jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, postanowieniem nr RG.6220.4.2018 z dnia 06.06.2018r., na które nie przysługuje zażalenie, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe,ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).

                                                                                            

                                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                                              (-) Monika Jastrzembska