RPO+PL+OPO+EFRR.jpeg

 

W dniu 10.05.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.1 – Ochrona różnorodności biologicznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.000.000,00 zł. Dofinansowanie na realizację projektu stanowi 72,99% wydatków kwalifikowalnych.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Ujazd i Nadleśnictwem Kędzierzyn. Przewidziano realizację następujących zadań:

Gmina K-Koźle:

  1. Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty.
  2. Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie planu ochrony na potrzeby utworzenia użytku ekologicznego "Stara Odra".

Gmina Ujazd:

  1. Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe.
  2. Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe.

Nadleśnictwo Kędzierzyn:

  1. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejących obiektów oraz infrastruktury leśnego ośrodka edukacyjnego Stampnica.

Gmina K-Koźle i Gmina Ujazd:

  1. Wspólna kampania edukacyjno-informacyjna.

Oprócz tego będą realizowane działania informacyjno-promocyjne, nadzór inwestorski, nadzór autorski, wykonanie SWI i PFU.

Całość zadań Gminy Ujazd wyniesie 1 319 405,95 zł z czego 963 034,41 zł będzie stanowić dofinansowanie.