RG.6220.4.2018                                                                                                      Ujazd, dnia 25 czerwca 2018 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2018 r. na wniosek z dnia 23.04.2018 roku Pani Agnieszki Sowa – Picz pełnomocnika  Gustav Wolf Polska Sp. z o.o. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Podłączenie do eksploatacji Studni nr 1 dla potrzeb zakładu obróbki drutu w miejscowości Zimna Wódka”.

 

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.

   

Okres publikacji: od 25-06-2018 r.  do 09-07-2018 r.  

 

 

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                                          (-) Tadeusz Kauch