ZARZĄDZENIE NR 0050.297.2018

BURMISTRZA UJAZDU

z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do dzierżawy w formie bezprzetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349) oraz  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089) oraz Uchwały nr XXXIII.196.2017  Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości własności Gminy Ujazd zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

 § 2

  1. Wykaz o których mowa w § 1, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.ujazd.pl).
  2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie ich w gablocie   ogłoszeniowej w danej miejscowości oraz na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                                                                                                          Zastępca Burmistrza Ujazdu

                                                                                                          (-) Katarzyna Tomczyk

Załącznik:

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf