Ujazd, 07 09. 2018 r.

RG.6721.3.12.2018

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Ujazdu

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z  2017 r. poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam o przyjęciu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice uchwałą nr XLV.279.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 czerwca 2018 r.


oraz informuję,

że z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, oraz z podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, pok. 11

 

Burmistrz Ujazdu

Tadeusz Kauch