INFORMACJA

o uzyskanym dofinansowaniu w 2018 roku

 

W 2018 roku Gmina Ujazd złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego – w roku 2018.

 

Dnia 23 sierpnia 2018 roku podpisano umowę dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a Gminą Ujazd na dofinansowanie zadania pn.: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd – w roku 2018".

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

- do 85% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:  9.805,60 zł

- nie mniej niż 15% udział środków własnych Dotowanych – 1.730,40 zł

 

 

                                                           Burmistrz Ujazdu

                                                         (-) Katarzyna Tomczyk