KartofelekS.jpeg

Zapisy: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4253