OGŁOSZENIE

BURMISTRZA UJAZDU

o ponownym trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz Uchwały Nr XIX.104.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd i Uchwały Nr XLIV.277.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.104.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 listopada 2018r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd we wszystkie dni robocze oraz w soboty i niedziele (17-18 listopada oraz 24-25 listopada) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pokój nr 11 – w godzinach pracy Urzędu, Sala Narad - soboty i niedziele, od 8.30 do 12.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe o godzinie 1500.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ujazdu, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2018 r.

Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na wyłożenie w/w projektu planu na postawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami) można składać uwagi i wnioski do projektu planu w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 w/w ustawy uwagi i wnioski należy składać na zasadach określonych w art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ujazdu. Uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Ujazdu, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2018 r.

 

                                                                                              Zastępca Burmistrza Ujazdu
                                                                                                        Katarzyna Tomczyk