RG.6220.7.2018                                                                             Ujazd,  dnia 6 grudnia 2018r.

                                                            

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW składającej się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) i produkujących energię elektryczną dostarczaną do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja SA w miejscowości Niezdrowice, obręb  na dz. o nr ewid. 323/4, 323/5”, że:

- uzyskano opinie od organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko:

  • pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.4315.1.12.2018.AS z dnia 19.11.2018 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 21.11.2018 r.), w którym wyraził opinię o możliwości nie nakładania na inwestora – Olivera Tkocz
    ul. Zakładowa 9A, 47-100 Strzelce Opolskie, obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia;
  • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4220.259.20178.EB z dnia 22 listopada 2018 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 23.11.2018 r.), który wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr GL.ZZO.3.435.201.1.2018.DB z dnia 14 listopada 2018 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 26.11.2018 r.), w którym wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki tej realizacji.

- po uzyskaniu w/w opinii od organów współuczestniczących w postępowaniu, Burmistrz Ujazdu jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, postanowieniem nr RG.6220.7.2018 z dnia 05.12.2018r., na które nie przysługuje zażalenie, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49§ 2 k.p.a.).

 

                                                                                                                                                 Zastępca Burmistrza Ujazdu

                                                                                                                                                (-) Katarzyna Tomczyk