RG.6220.7.2018                                                                          Ujazd, dnia 7 stycznia 2019 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.7.2018 z dnia 7 stycznia 2019 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 7 stycznia 2019 r. na wniosek z dnia 26.10.2018 roku Pana Olivera Tkocz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW składającej się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) i produkujących energię elektryczną dostarczaną do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja SA w miejscowości Niezdrowice, obręb  na dz. o nr ewid. 323/4, 323/5”

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.                                                                                              

Okres publikacji: od 07-01-2019 r.  do 21-01-2019 r.  

 

  

                                                                                              Zastępca Burmistrza Ujazdu

                                                                                               (-) Katarzyna Tomczyk