loga_prow_ue_9abb5.jpeg

 

 

 

Operacja "Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Ujeździe". Operacja mająca na celu zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Ujeździe poprzez mikroniwelację terenu, utworzenie ścieżek pieszych, ścieżki historycznej, stref relaksu, sceny z zadaszeniem, małej architektury, parkingu multifunkcyjnego, modernizacji oświetlenia, nasadzenia zieleni wysokiej i zieleni niskiej oraz remont istniejącego muru ceglanego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wartość dofinansowania wynosi 500.000,00 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.