Przekazanie własności nieruchomości Cmentarza Żydowskiego na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP

W dniu 08-03-2010 została zawarta ugoda pomiędzy Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich Rzeczyposlpolitej Polskiej a Gminą Ujazd, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Ujazd w sprawie przekazania nieruchomości gminnej (tj. stary Cmentarz Żydowski położony na terenie wsi Niezdrowice). Ugodę podpisano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 36/38.

  001.jpeg 006.jpeg