• Referat Organizacyjno-Gospodarczy - pokój nr 7

  Referatem kieruje Sekretarz Gminy Danuta Ogaza

  Prowadzenie spraw organizacyjnych Urzędu, prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, kierowników oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych - za wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli, obsługa prawna Urzędu, administrowanie mieniem Urzędu, organizacja zaopatrzenia oraz sprawy informatyczne Urzędu.

   
 • Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych - pokój nr 3

  Kierownikiem referatu jest Katarzyna Tomczyk
  Tel. 077 4048757, 0774048758

  Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania drogami gminnymi oraz prowadzenie całości spraw związanych z inwestycjami realizowanymi przez Burmistrza, w tym również sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych.

   
 • Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 4

  Tel. 077 4048760

  Załatwiane są tam sprawy z zakresu: dokumentowania urodzeń, ślubów, zgonów, meldunków, wydawania dowodów osobistych.

   
 • Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych - pokój nr 5

  Kierownikiem USC i referatu jest Irena Tiszbierek
  Tel. 077 4048759

  Załatwiane są tam sprawy z zakresu: obrony cywilnej i spraw wojskowych (odroczenia), a także kultury i sportu.

   
 • Referat Finansowo-Budżetowy - pokój nr 13, 14

  Referatem kieruje Longina Napieracz, która jest jednocześnie skarbnikiem - głównym księgowym, zajmującym się budżetem Miasta i Gminy.
  Tel. 077 4048752, 077 4048753

  W referacie załatwiane są sprawy z zakresu księgowości budżetowej, wymiaru i windykacji podatków oraz opłat lokalnych.

   
 • Skarbnik Gminy - pokój nr 12

  Tel. 077 4048751

   
 • Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej - pokój nr 11

  Kierownikiem referatu jest - Ewelina Wientzek
  Tel. 077 4048754, 077 4048755, 077 4048756

  W referacie załatwiane są sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, ochrony środowiska, zezwoleń na wycinkę drzew, rejestracji działalności gospodarczej i zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dodatków mieszkaniowych.
   
 • Stanowisko obsługi samorządu - pokój nr 1 (parter)

  Podinspektor - Monika Krahl
  Tel. 077 4048761

  Pracownik zajmuje się sprawami z zakresu obsługi technicznej posiedzeń Rady i Komisji, kontaktów z Sołtysami i Radami Sołeckimi.