Ujazd, dnia 19 lutego 2019 r.

Nr RG.6721.1.2.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA UJAZDU

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego część wsi Zimna Wódka i część wsi Sieroniowice

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Ujeździe uchwały nr XLIV.276.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Zimna Wódka i część wsi Sieroniowice.

Obszar objęty planem obejmuje cześć terenu położonego w granicach obrębu ewidencyjnego wsi Zimna Wódka i część terenu położonego w granicach obrębu ewidencyjnego wsi Sieroniowice, zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, sporządzanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 15 marca 2019 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach pracy urzędu, a także drogą elektroniczną na adres  e-mail: , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, pokój nr 11, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Burmistrz Ujazdu

 

(-) Hubert Ibrom