RG.6220.4.2019                                                                             Ujazd,  dnia 16 maja 2019 r.

                                                            

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW Niezdrowice 2 składającej się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) i produkujących energię elektryczną dostarczaną do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja SA w miejscowości Niezdrowice, obręb  na dz. o nr ewid. 323/4, 323/5”, że:

- uzyskano opinie od organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko:

  • pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.4315.1.10.2019.AS z dnia 26.04.2019 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 29.04.2019 r.), w którym wyraził opinię o możliwości nie nakładania na inwestora – Olivera Tkocz
    ul. Zakładowa 9A, 47-100 Strzelce Opolskie, obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia;
  • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4220.102.2019.EB z dnia 26 kwietnia 2019 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 29.04.2019 r.), który wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr GL.ZZŚ.1.435.83.2019.TM z dnia 25 kwietnia 20149 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 06.05.2019 r.), w którym wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki tej realizacji.

- po uzyskaniu w/w opinii od organów współuczestniczących w postępowaniu, Burmistrz Ujazdu jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, postanowieniem nr RG.6220.4.2019 z dnia 16.05.2019 r., na które nie przysługuje zażalenie, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49§ 2 k.p.a.).

                                                                                             

 

                                                                                               Zastępca Burmistrza

                                                                                             (-) Katarzyna Tomczyk