Ujazd, dnia 13 sierpnia 2019 r.

Nr RG.6721.3.3.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA UJAZDU

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm. z 2019 r. poz. 60 i 235) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Ujeździe uchwały Nr IX.73.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice.

Obszar objęty zmianą planu stanowią działki o nr ewid. 253/22, 253/7, 253/11, 253/12, 235/13, 254/7, 254/8, 19/19, 19/20, obręb Olszowa, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 4 września 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach pracy urzędu, a także drogą elektroniczną na adres  e-mail: , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska można składać do Burmistrza Ujazdu zgodnie ze wskazanym wyżej terminem oraz sposobem.

 

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, pokój nr 11, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom