RG.6220.9.2019                                                                               Ujazd,  dnia 20 września 2019 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz art. 61 § 4 KPA (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Mateusza Mocek zostało

wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjno – magazynowego wraz z zapleczem socjalno – biurowym, towarzyszącymi obiektami: zbiornika wody. p.poż. wraz z pompownią, wieży chłodniczej,  dwóch zjazdów, wewnętrznego układu komunikacyjnego z miejscami postojowymi i placami manewrowymi, infrastruktury technicznej towarzyszącej oraz przyłączy” realizowanego na działkach nr 264/10, 265/6, 266/23, obręb Olszowa oraz na działkach nr 1/12, 3/10,  4/12, 29/30, obręb Zimna Wódka. 

 

Zgodnie z art. 73 KPA strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenia pisma pod dotychczasowy adresem ma skutek prawny.

            Zgodnie art. 40  § 4 KPA Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 40  § 5 KPA w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.                                                                      

                                                                                   Z up. Burmistrza

                                                                                     (-) Katarzyna Tomczyk

 

                                                                      

Otrzymują za doręczeniem pocztowym:

  1. Mateusz Mocek – pełnomocnik MomoSol Poland Sp. z o.o.

      ul. Kościuszki 1C, 44-100 Gliwice

  1. Materla Aleksander
  2. IFA Powertrain Polska Sp. z o.o.
  3. Mubea Automotive Poland Sp. z o.o.
  4. Gmina Ujazd
  5. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. akcyjna
  6. A.a.

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości:

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.

3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Olszowa i Zimna Wódka