INFORMACJA

o uzyskanym dofinansowaniu w 2019 roku

 

W 2019 roku Gmina Ujazd złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego – w roku 2019.

 

Dnia 2 października 2019 roku podpisano umowę dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a Gminą Ujazd na dofinansowanie zadania pn.: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd – w roku 2019".

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

- do 70% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie: 4.853,62 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu: 4.853,62 zł o łącznej kwocie 9.707,24 zł.

- nie mniej niż 30% udział środków własnych Dotowanych – 4.160,25 zł

 

                                                           Burmistrz Ujazdu

                                                         (-) Katarzyna Tomczyk