RG.6220.10.2019                                                                        Ujazd, dnia 7 listopada 2019 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.10.2019 z dnia 7 listopada 2019 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 7 listopada 2019 r. na wniosek z dnia 12.09.2019 roku Pana Mateusza Mocek wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym, towarzyszącymi obiektami: zbiornikiem wody p.poż. wraz z pompownią, wewnętrznego układu komunikacyjnego z miejscami postojowymi i placami manewrowymi oraz infrastruktury technicznej towarzyszącej”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach i dniach urzędowania.                                                                                   

Okres publikacji: od 07-11-2019 r.  do 21-11-2019 r.  

 

                                                    

                                                                                                                             Z up. Burmistrza Ujazdu                                                                                                                                                                     (-) Katarzyna Tomczyk

                                                                                                                             Z-ca Burmistrza